På Rydbergs Bygg är arbetar vi enligt verksamhetssystemet BF9K. BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag byggbranschen, oavsett storlek.

Varje företag bygger sitt ­system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Läs mer på bf9k.se

Övriga system

ID 06
ID 06 identifiering på arbetsplats utgår ifrån vissa regler för att tillse att särskilda kvaliteteskrav hålls och att miljön är trygg.

En sund byggbransch kännetecknas bl.a. av:

 • att företag och anställda betalar skatter och avgifter
 • att attityden till svartarbete är ”nolltolerans”
 • endast köp av vita tjänster
 • ett gott anseende i omvärlden
 • att transaktioner är lätta att granska

Det innebär för byggbranschen:

 • att ID06 tillämpas
 • skriftliga anställningsavtal utan dolda löneförmåner
 • skriftliga offerter, uppdragsavtal och garantier
 • fakturor med organisationsnummer

Läs mer på www.bygg.org

 KMA Policy

Modernt ledarskap och god kommunikation ska vara stommen för hur vi agerar och det är inom denna ram som våra policys är framtagna. Följande text och punkter ska vara en ledstjärna för våra medarbetares strävan efter förbättring oavsett om det gäller kvalité, miljö eller arbetsmiljö. Vi skapar därmed ett unikt kundvärde genom att fokusera på mer än bara tekniken.

 

Alla byggprojekt utförs av människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi inser värdet av att kunna kommunicera tydligt, frekvent och på rätt sätt. En undersökning från svensk byggtjänst (2014) visar att bristande kommunikation kostar ca 32 miljarder per år.

Kommunikation är alltså en avgörande framgångsfaktor för att lyckas i ett långt, komplicerat projekt. Ett projekt där vårt viktigaste verktyg är människan och insikten om att det är personerna i teamet som utgör den stora skillnaden. Vi vill bygga ett bärkraftigt samarbete som fokuserar på mer än bara byggnationen. Ett samarbete som bygger på dialog istället för en enkelriktad monolog. Här måste alla individer bli sedda och hörda. Det är först då engagemanget uppnås, korrekt information införskaffas och processen blir så effektiv som möjligt.

Kvalitetspolicy

 • Vi strävar efter att vårt företag och varumärke ska förknippas med orden kvalité, engagemang, effektivitet och ärlighet.
 • I vårt arbete använder vi vedertagen byggteknik och arbetsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.
 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande. Detta säkerställs med egenkontroller under hela byggprocessen.
 • Vi utvecklar vår verksamhet och arbetssätt genom ständiga förbättringar.
 • Vi strävar efter att alltid förbättra vår kommunikation för att effektivisera och höja kvalitén i våra projekt.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

 • I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas. Vårt grundkrav är att tillämpliga lag- och avtalskrav uppfylls i projekten.
 • Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.
 • Vid val av byggmaterial och tjänster beaktar vi miljöaspekterna och följer lagkraven.
 • Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i möjligaste mån.
 • Vårt miljöarbete utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 • Vi strävar efter att hålla co2 utsläppen nere genom regelbunden kontroll av bolagets fordonspark
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

 • Hos oss agerar vi utifrån ett modernt ledarskap som grundar sig i respekt och god kommunikation. Att ha förståelse för att alla människors åsikter betyder något. Att lyssna på alla inblandade och ta beslut utifrån att alla fakta ligger på bordet.
 • Vår målsättning är att alltid inneha en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt och socialt.
 • Vi ska verka för att framställas och vara en attraktiv arbetsgivare
 • Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap
  om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
 • Vår målsättning är att bedriva ett företag med gott ledarskap där alla medarbetare får synas och höras.
 • Vi vill bedriva en verksamhet där kommunikation, planering och strukturerat arbetssätt bidrar till en sund vardag för våra medarbetare.
 • Vi undanröjer arbetsmiljörisker och använder avsedd skyddsutrustning när så erfordras.
 • Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att arbetsmiljöpolicyn följs.