Projektledning

Byggprojekt är kostsamma och det är avgörande att slutresultatet blir just det som kunden föreställt sig. Vi tar den viktiga rollen som länk mellan kundens vision och det faktiska genomförandet. Vi finns med under projektets alla faser och kan med vårt strukturerade arbetssätt styra komplexa projekt i rätt riktning genom olika uppdragsfunktioner.

 

Tjänster för Beställare

Projektledning

Projektledning betyder att vi tar ansvar för ett projekts planering, genomförande och avslut till rätt kvalitét inom fastställda kostnads- och tidsramar. I rollen som projektledare agerar vi som kundens representant mellan myndigheter, projektörer, entreprenörer och intressenter. Vi erbjuder dig som kund trygghet, effektivitet och ett väl utfört arbete med ditt mål i fokus.

Projektledarens jobb är att ligga steget före så att kundens mål blir bemött på bästa sätt. Vi har lång erfarenhet, god kommunikationsförmåga och förmågan att knyta ihop olika kompetenser vilket ger dig som kund det bästa resultatet för din vision. Vi leder alla projekt med struktur, samverkan och framgång. Kan också ta ett helhetsansvar från planering, genomförande och avslutning. Vi kliver in som projektledare för hela eller delar av projektet eller som projektledarstöd och i vissa fall agerar vi som projektledare för kortare faser i ett projekt.

Projekteringsledning

Projekteringsledarens uppgift är att tillvarata alla aktörers intressen genom att styra, samordna och leda medlemmarna i projektet mot ett och samma mål. Projekteringsledaren ansvarar för att leda projekteringsarbetet. Vi som projekteringsledare är duktiga på att se helheten och med god kommunikation och ledarskap balanseras de olika intressenternas behov med projektets slutmål i fokus.

Projekteringsledaren ansvarar för att leda projekteringen och ska därför kunna presentera och informera om projektet för att skapa förståelse och intresse hos så väl beställare som projektörer och entreprenörer. Vi kan leda processen från programhandling till färdig bygghandling på ett strukturerat sätt för att i slutändan leverera en produkt med hög kvalité, i tid och inom budget som uppfyller kundens förväntningar. Rydbergs vill helst agera tillsammans med kunden för att ta fram lösningar som passar kundens behov. Insamling av krav, definition och styrning av omfattning är därför centrala delar för projekteringsledaren under både planering och genomförandefas. I alla projekt ny-, ombyggnation eller renovering finns det många intressenter vars krav och förväntningar skall mötas, vilket projekteringsledaren måste förmedla vidare inom projekteringsgruppen. Samspelet mellan kund, projekteringsledare och projektledare är därför viktigt. Projekteringsledarens primära uppgift är sedan att styra dessa parter och deras intressen mot ett fast mål.

 

Byggledning

Byggledningens huvuduppgift är att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats, helt eller delvis. Som byggledare medverkar vi i upphandlingen av entreprenörer med förfrågnings underlag/bygghandlingar som underlag. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Vi är spindeln i nätet för kontakterna mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och projektledningen/kunden. Dialogen förs till största delen ute på de olika byggarbetsplatserna. Byggledaren säkerställer att kontraktet mellan byggherren och entreprenören säkerställs mot tid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö.

På byggmöten följer vi kontinuerligt upp och bevakar bland annat kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till projektledningen/kunden. Vi ser till att objektet besiktigas och vi fokuserar på ett bra överlämnande till drift- och förvaltningspersonalen.

Ekonomiska och tekniska utredningar/uppföljningar

Många gånger behöver man ett större eller djupare underlag för att kunna komma vidare i sina beslut, vi utför alla typer av utredningar som bygger på lång erfarenhet.

Kontrollansvariga

Rydbergs tillhandahåller certifierade kontrollansvariga (KA) enligt PBL, med kompetens att vara kontrollansvariga för komplicerade projekt (K).

BAS U och P

I varje byggprojekt måste byggherren tidigt utse en byggarbetsmiljösamordnare för att säkerställa alla medarbetares hälsa. Vi har den utbildning och erfarenhet som krävs.

Tjänster för Produktionsbolag

  • Arbetschef
  • Projektchef
  • Inköpare
  • Kalkylator

Varför anlita Rydbergs projektledning?

Effektiva entreprenader bygger på kommunikation:

En undersökning från svensk byggtjänst (2014) visar att bristande kommunikation kostar ca 32 miljarder per år. >>

Handplockade medarbetare är nyckeln:

Vi på Rydbergs Bygg väljer noggrant ut våra medarbetare som delar våra värdegrunder och synen på hur man ska arbeta för att trivas i sitt team. Medarbetare som trivs ihop skapar en bra arbetsmiljö och energi.>>

Modernt ledarskap skapar effektivitet:

Modernt ledarskap grundar sig i respekt och god kommunikation. Att ha förståelse för att alla människors åsikter betyder något. >>

Kontaktperson Projektledning:
VD Inge Tallberg
070-55 97 500
fornamn.efternamn@rydbergsbygg.com